نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4 گروه فیزیولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

5 دپارتمان تربیت بدنی و بهداشت هنگ کنگ

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق