نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

IR/ssri.rec.2022.12351.1514