نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان دانشکده تربیت بدنی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق