نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تهران مرکز( دانشگاه آزاد)دانشکده امام علی (تربیت بدنی)

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق