نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران-ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق