نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا تهران

2 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شیراز

3 گروه رفتار حرکتی ، دانشکد علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا تهران،ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق