نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دبیر آموزش و پرورش

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق