نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی- دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 2Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, SDU Sport and Health Sciences Cluster (SHSC), University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق