نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 دانشکده تربیت بدنی- دانشکده رازی

3 دانشکده تربیت بدنی- دانشگاه خوارزمی- تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق