نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق