نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه راغب اصفهان

2 مدیر گروه دانشکده تربیت بدنی و استاد دانشگاه راغب اصفهان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق