نوع پژوهش : مطالعات مروری و کتابخانه‌ای

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم ) تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق