نوع پژوهش : مطالعات مروری و کتابخانه‌ای

پژوهشگران

1 دانشکاه الزهرا(س)

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه اموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی.

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق