نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیات علمی/دانشگاه الزهرا

2 دانشجو

3 هیات علمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق