نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 پژوهشگاه علوم ورزشی

2 هیئت علمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق