نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گلستان، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبد کاووس، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق