نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار/دانشگاه آزاد واحد کازرون

2 دانشجو / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق