نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشحو - دانشگاه غیر انتفاعی شمال

2 گروه آسیب شناسی ورزشی

3 گروه آسیب های ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق