نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

استاد راهنما حکیم نظامی قوچان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق