نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدیرگروه

2 دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم ورزشی- عضوهیات علمی

3 دانشجو

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق