نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی، تهران، تهران

2 عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق