نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتارحرکتی. دانشکده علوم ورزشی. دانشگاه بوعلی سینا. همدان ایران

2 دکتری رشد حرکتی

3 دانشجو

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق