نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگر

گروه فیزیولوژی ورزش،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق