نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 استاد تمام گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق