نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی/دانشگاه آیت الله بروجردی

2 عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه زاهدان

4 شماره نظام پزشکی 86479

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق