نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان

3 دانشگاه امام حسین (ع)

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق