نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تربیت بدنی لرستان

2 دانشگاه لرستان

3 گروه تربیت بدنی ،دانشکده ادبیات لرستان

4 هیئت علمی و استادیار گروه زیست دانشگاه لرستان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق