نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

3 گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق