نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد فیزیولو ژی ورزشی. علوم ورزشی و تربیت بدنی. دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزشی/ پردیس بین المللی کیش/دانشگاه تهران/کیش/ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری