نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق