نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانانشگاه الزهرا تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری