اثر پاسخ و سازگاری حاصل از 6 هفته تمرینات دوگانه مقاومتی-شناختی بر خستگی، تعادل، عملکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان سالمند

آذر حبیبی نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -