فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر یک جلسه ورزش هوازی بر سطوح سرمی BDNF و TrkB و عملکرد حافظه کلامی و غیرکلامی فوتبالیست‌های 30-19 و 71-46 ساله

وحید ولی پور ده نو؛ ناصح جهانی؛ رسول اسلامی؛ دانیل قهرمان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -