نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه الزهرا

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری