تأثیر هشت هفته تمرین زیر بیشینه و بیشینه بر سطح سرمی آسپروسین و مقاومت به انسولین و ترکیب بدن در زنان اضافه وزن/چاق

عاطفه صادقی؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علیزاده؛ رضا حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تأثیر هشت هفته تمرین تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید و بر سطح سرمی اسپکسین و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن

آیسان احسن؛ رستم علیزاده؛ پروانه نظرعلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -