نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه الزهرا

2 استادراهنما اول

3 استاد راهنمای دوم

4 پزشک متخصص

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی