رفتار حرکتی
بررسی رابطه بین شایستگی حرکتی، بلوغ اجتماعی و هیجانی با شاخص توده بدنی در دختران نوجوان

سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضائی؛ جئورجیان بادیکو؛ محدثه اسماعیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر خستگی ذهنی و فیزیکی و تغییرات محیطی بر دقت عملکرد، کارکردهای اجرایی، فعالیت مناطق مختلف مغز و خودکارآمدی تیراندازان ماهر

الهه یوسفی؛ حسن محمدزاده؛ زهرا فتحی رضائی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -