نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تبریز

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

3 دانشگاه ترنسیلوانیای براسو، رومانی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات