تاثیرهشت هفته تمرینات پلیومتریک و دویدن سرعتی تکراری همراه با مصرف مکمل بتا آلانین روی برخی از عوامل حرکتی مردان فعال جوان

حسن ثانیان؛ امین نصرالله زاده فریدی؛ محمود سلطانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر هشت هفته تمرین پلیومتریک و دوهای سرعتی تکراری روی برخی از عوامل آمادگی جسمانی - حرکتی مردان فعال جوان

حسن ثانیان؛ محمود سلطانی؛ فاطمه اسماعیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر غلظت گالانین سرم و برخی فاکتورهای پیش التهابی ( IL-6 ، TNF-α ) زنان چاق

فاطمه آذرنور؛ محمود سلطانی؛ زهره امیرخانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -