نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد مشهد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 عضو هیات علمی .دانشگاه آزاد اسلامی .مشهد. ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات