رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش مشاهده ای، تمرین بدنی و ترکیبی به روش خطی و غیرخطی بر رفتارفراشناختی و یادگیری مهارتهای منتخب فوتبال

جلال دهقانی زاده؛ حسن میرعالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی مداخلات شناختی، ورزشی و موسیقی بر افسردگی و تعادل بیماران اسکیزوفرنی مرد بستری در مرکز روانپزشکی ارومیه

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی؛ حسن محمدزاده؛ صفیه ابراهیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر ورزش مهارت باز و بسته با میانجیگری آمادگی هوازی بر توجه انتقالی، حافظه کاری ، خودکارآمدی عاطفی و اجتماعی دانشجویان دختر

راضیه خانمحمدی؛ حسن میرعالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -