نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

2 دانشجو، دانشگاه ارومیه

3 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- گروه علوم ورزشی-، دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

4 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات