فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر مکمل یاری سیر بر تغییرات آنتی‌اکسیدان‌های بزاقی مردان میانسال ورزشکار پس از یک فعالیت وامانده‌ساز

بهزاد طاعتی مقدم؛ سیاوش رحمتی؛ علی الهی قلعه گردن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -