نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه غیر انتفاعی قدیر، لنگرود، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی قدیر، لنگرود، ایران

3 دانشگاه قدیر

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات