فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مکمل دهی چای سبز بر سطح سیرتوئین1 و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ ناهید امانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -