از پژوهشگران محترم درخواست می‌شود با مطالعه دقیق این بخش و تکمیل فرم‌های موردنیاز، درخواست گواهی اخلاق خود را از منوی مربوطه ارسال کنند.

 

 

1. مسئولیت اخلاقی پژوهش، با پژوهشگر اصلی (استاد راهنما یا مجری طرح) است. پژوهشگر اصلی باید در سامانه ثبت نام کند و ارتباط کارگروه اخلاق با ایشان خواهد بود.

 

2. درخواست گواهی اخلاق، صرفا «پس از تایید علمی پیشنهاده در یک گروه علمی معتبر» و «پیش از آغاز مرحله اجرایی پژوهش»، قابل بررسی است. بنابراین ارائه دو فرم زیر برای همه درخواست‌ها ضروری است.

 

فرم تاییدیه علمی

فرم اخلاق

 

3. در پژوهش‌هایی که از انسان به‌عنوان آزمودنی استفاده می‌کنند، جلب رضایت آزمودنی‌ها (یا سرپرست آنها) الزامی است؛ بنابراین در این پژوهش‌ها باید بخش رضایت‌نامه در فرم اخلاق تکمیل گردد.

 

4. هزینه بررسی اخلاقی هر پیشنهاده، پس از تایید تکمیل فرم‌های ارسالی اخذ می‌گردد.