بیومکانیک ورزشی
اثر تمرینات اکسنتریک خالص با حداکثر سرعت بر ویژگی های بیومکانیکی گام برداری بیماران اسپاستیسیتی منطبق بر سرعت حرکت فرد

علی شریف نژاد؛ نسیم نادری؛ نورالدین نخستین انصاری؛ محمد حسین حریرچیان؛ فرهاد طباطبایی قمشه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -