نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، تهران، ایران

3 گروه آموزش علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

IR/ssri.rec.2021.10626.1064

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی