نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان. گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان.

3 دانشکده تربیت بدنی گیلان

شناسه اخلاق