نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دکترای بیومکانیک ورزشی

.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری